Informacja o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 2021

wróć do listy aktualności

W związku z obowiązkiem ciążącym na Kubota (Deutschland) GmbH Oddział w Polsce, NIP :
1070023780 (dalej: Oddział) wynikającym z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2022.2587, ze zm., dalej:
UPDOP), Oddział prezentuje informację o realizowanej przez nią strategii podatkowej za rok
2021.

Kubota GmbH (dalej: Spółka) działa w formie zarejestrowanego Oddziału w Polsce i jest członkiem
grupy kapitałowej Kubota, działającej w branży produkcyjnej maszyn i urządzeń rolniczych oraz
dodatkowego wyposażenia. Oddział utożsamia się z polityką podatkową Grupy, która zasadniczo
charakteryzuje się wysoką awersją do ponoszenia ryzyka podatkowego, nieangażowaniem się w
agresywne planowanie podatkowe i wyborem rozwiązań bezpiecznych (m.in. podatkowo). W efekcie,
Oddział przywiązuje znaczną uwagę do wywiązywania się z obowiązków podatkowych w sposób
sumienny i rzetelny, unikając działania na pograniczu prawa, podejmując działania zgodnie z
obowiązującymi ją przepisami prawa podatkowego.
W żadnym przypadku Oddział nie zezwala i nie akceptuje świadomego naruszania zasad
podatkowych oraz sprzeciwia się jakimkolwiek działaniom bądź czynnościom, które mogłyby być
postrzegane jako nieuczciwe i / lub nieetyczne.
Aby zapewnić realizację wyżej wskazanych celów w Oddziale wdrożono strategię podatkową, w
formie wewnętrznego systemu procedur zarządzania najistotniejszymi procesami oraz procedurami
dotyczącymi zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Cele strategiczne podlegają regularnemu przeglądowi
(którego inicjatorem są osoby pełniące przypisane im funkcje podatkowe) i aktualizacji, celem
dostosowywania do zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, legislacyjnym lub wewnątrz
organizacji.

Kliknij, aby zobaczyć cały dokument:
Strategia podatkowa 2021

You may also like

Adres

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Ul. Baletowa 82
02-867 Warszawa