Message for the start of Environment Month

wróć do listy aktualności

Promowanie zasady 3R poprzez efektywne korzystanie z zasobów!
—Wiadomość na rozpoczęcie Miesiąca dla Środowiska—

 

Masatoshi Kimata, prezes i dyrektor reprezentujący spółkę

Na rozpoczęcie Miesiąca dla Środowiska chciałbym przekazać pracownikom firmy Kubota kilka słów. W ramach bieżącej polityki zarządzania deklarujemy, że naszym najważniejszym priorytetem będzie dążenie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Mając na względzie realizację naszej misji i filozofii zarządzania „Dla Ziemi, dla życia”, Grupa Kubota zmierza także do osiągnięcia stałego, kompatybilnego rozwoju, aby przynosić korzyści naszemu społeczeństwu. W tym celu, jak przedstawiono na poniższej grafice, Grupa Kubota koncentruje się zarówno na rozwijaniu działalności, jak i przyczynia się do ochrony środowiska poprzez przyjazne dla niego produkty, technologie, usługi i działalność gospodarczą. Prowadzone przez nas na całym świecie starania mające na celu ochronę środowiska, np. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, praca na rzecz stworzenia społeczeństwa powszechnie korzystającego z recyklingu, oszczędzanie zasobów wody, kontrolowanie substancji chemicznych oraz zachowanie bioróżnorodności, są ściśle związane z celami zrównoważonego rozwoju. To właśnie dlatego Grupa Kubota zamierza z pasją zaangażować się w działania na rzecz środowiska prowadzące do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

articlemessagekpl

W rankingu zarządzania środowiskowego opublikowanym w styczniu 2018 r. przez firmę Nihon Keizai Shimbun Inc. Kubota znalazła się na 12. miejscu w ogólnym rankingu producentów, a tym samym zrealizowała cel, jakim było znalezienie się wśród 20 najlepszych producentów w tym obszarze. Jako prezes Grupy Kubota chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich pracowników za Państwa energiczne działania, a jednocześnie serdecznie prosić o kolejne aktywne inicjatywy na rzecz środowiska. Niebawem Miesiąc dla Środowiska; z tego powodu chciałbym Państwa również prosić o zdeklarowanie się, że w codziennej pracy i życiu prywatnym będą Państwo prezentować postawę przyjazną dla środowiska.

Działania na rzecz stworzenia społeczeństwa powszechnie stosującego recykling
Grupa Kubota koncentruje się na promowaniu ochrony środowiska w ujęciu globalnym poprzez zmniejszanie obciążeń i czynników ryzyka dla środowiska w ramach działalności gospodarczej oraz poprzez rozszerzanie asortymentu produktów ekologicznych. W swych staraniach firma wdrożyła programy w celu zapobiegania tworzeniu odpadów oraz upowszechniania zasady 3R (reduce/reuse/recycle) polegającej na ograniczaniu powstawania odpadów, ponownym ich wykorzystaniu oraz poddawaniu odpadów recyklingowi, a wszystko to w celu promowania powszechnego stosowania recyklingu przez społeczeństwo. Programy te mają pomóc wspierać i tworzyć społeczeństwo powszechnie stosujące recykling oraz są spójne z celem zrównoważonego rozwoju nr 12 („Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”), który staje się coraz ważniejszy w promowaniu kampanii celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Z uwagi na dużą chęć oraz zaangażowanie, aby dalej rozwijać programy środowiskowe, firma zdecydowała, że tematem tegorocznego Miesiąca dla Środowiska będą „Działania na rzecz stworzenia społeczeństwa powszechnie korzystającego z recyklingu” w ramach kontynuacji wsparcia z ubiegłego roku.

Promocja kampanii Miesiąc dla Środowiska
Każdego roku 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ziemi ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Aby zwiększyć globalną świadomość wagi ochrony środowiska oraz promować postawy prośrodowiskowe, na całym świecie w tym dniu organizowane są różnorodne wydarzenia.

W Japonii decyzją Ministerstwa Środowiska czerwiec został ustanowiony Miesiącem dla Środowiska. Tego roku w myśl hasła „Nieco uwagi dla ochrony życia i środowiska” w całym kraju odbywać się będą różne kampanie zwiększające świadomość potrzeby ochrony środowiska. W ramach poświęcenia „nieco uwagi ochronie życia i środowiska naturalnego” istotne jest, abyśmy dążyli do ograniczania powstawania odpadów oraz poddawali recyklingowi i ponownie wykorzystywali zasoby w codziennej pracy i w życiu prywatnym, w ten sposób zapobiegając wyczerpywaniu się zasobów naturalnych i zaniknięciu bioróżnorodności na skutek masowej produkcji i masowej konsumpcji. Z powyższych względów na potrzeby tegorocznego Miesiąca dla Środowiska firma zdecydowała się przyjąć to samo hasło, co w ubiegłym roku: „Promowanie zasady 3R poprzez efektywne korzystanie z zasobów!” Chciałbym prosić wszystkich pracowników firmy Kubota, aby w swoich działaniach na rzecz środowiska współpracowali ze sobą, starając się ograniczać niegospodarność zgodnie z zasadami „na miejscu” („on-the-spot”) oraz „bezpośrednie praktyki” („immediate practices”), stanowiące filozofię Systemu Produkcji Kubota (KPS) oraz podstawową metodę działania firmy Kubota jako producenta. Firma dostarczy materiały informacyjne w formie plakatu promującego zasadę 3R oraz listy kontrolnej (3R, ochrona i oszczędzanie energii), które można wykorzystać w realizacji codziennych zadań.

(English)2018 Poster of the Environment Month (1)-1

Podobnie jak w ubiegłym roku realizowany będzie program Eko-Wyzwanie Kubota przeznaczony dla pracowników Grupy Kubota oraz członków ich rodzin na całym świecie. Firma liczy na otrzymanie dużej liczby fotografii / plakatów z komentarzem przedstawiających kreatywne i oryginalne działania ekologiczne w miejscach pracy i domach. Mam nadzieję, że świadomość ekologiczna wszystkich pracowników i członków ich rodzin zwiększy się dzięki szeregowi różnorodnych działań, które będą prowadzone w nadchodzącym Miesiącu dla Środowiska, prowadząc do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest promowanie „Liczącej się na świecie marki Kubota.”

Dziękuję.

You may also like

Adres

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Ul. Baletowa 82
02-867 Warszawa