Kubota Machinery
in Europe
Wybrano
Menu:

Message for the start of Environment Month

Promowanie zasady 3R poprzez efektywne korzystanie z zasobów!
—Wiadomość na rozpoczęcie Miesiąca dla Środowiska—

 

Masatoshi Kimata, prezes i dyrektor reprezentujący spółkę

Na rozpoczęcie Miesiąca dla Środowiska chciałbym przekazać pracownikom firmy Kubota kilka słów. W ramach bieżącej polityki zarządzania deklarujemy, że naszym najważniejszym priorytetem będzie dążenie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Mając na względzie realizację naszej misji i filozofii zarządzania „Dla Ziemi, dla życia”, Grupa Kubota zmierza także do osiągnięcia stałego, kompatybilnego rozwoju, aby przynosić korzyści naszemu społeczeństwu. W tym celu, jak przedstawiono na poniższej grafice, Grupa Kubota koncentruje się zarówno na rozwijaniu działalności, jak i przyczynia się do ochrony środowiska poprzez przyjazne dla niego produkty, technologie, usługi i działalność gospodarczą. Prowadzone przez nas na całym świecie starania mające na celu ochronę środowiska, np. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, praca na rzecz stworzenia społeczeństwa powszechnie korzystającego z recyklingu, oszczędzanie zasobów wody, kontrolowanie substancji chemicznych oraz zachowanie bioróżnorodności, są ściśle związane z celami zrównoważonego rozwoju. To właśnie dlatego Grupa Kubota zamierza z pasją zaangażować się w działania na rzecz środowiska prowadzące do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

articlemessagekpl

W rankingu zarządzania środowiskowego opublikowanym w styczniu 2018 r. przez firmę Nihon Keizai Shimbun Inc. Kubota znalazła się na 12. miejscu w ogólnym rankingu producentów, a tym samym zrealizowała cel, jakim było znalezienie się wśród 20 najlepszych producentów w tym obszarze. Jako prezes Grupy Kubota chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich pracowników za Państwa energiczne działania, a jednocześnie serdecznie prosić o kolejne aktywne inicjatywy na rzecz środowiska. Niebawem Miesiąc dla Środowiska; z tego powodu chciałbym Państwa również prosić o zdeklarowanie się, że w codziennej pracy i życiu prywatnym będą Państwo prezentować postawę przyjazną dla środowiska.

Działania na rzecz stworzenia społeczeństwa powszechnie stosującego recykling
Grupa Kubota koncentruje się na promowaniu ochrony środowiska w ujęciu globalnym poprzez zmniejszanie obciążeń i czynników ryzyka dla środowiska w ramach działalności gospodarczej oraz poprzez rozszerzanie asortymentu produktów ekologicznych. W swych staraniach firma wdrożyła programy w celu zapobiegania tworzeniu odpadów oraz upowszechniania zasady 3R (reduce/reuse/recycle) polegającej na ograniczaniu powstawania odpadów, ponownym ich wykorzystaniu oraz poddawaniu odpadów recyklingowi, a wszystko to w celu promowania powszechnego stosowania recyklingu przez społeczeństwo. Programy te mają pomóc wspierać i tworzyć społeczeństwo powszechnie stosujące recykling oraz są spójne z celem zrównoważonego rozwoju nr 12 („Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”), który staje się coraz ważniejszy w promowaniu kampanii celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Z uwagi na dużą chęć oraz zaangażowanie, aby dalej rozwijać programy środowiskowe, firma zdecydowała, że tematem tegorocznego Miesiąca dla Środowiska będą „Działania na rzecz stworzenia społeczeństwa powszechnie korzystającego z recyklingu” w ramach kontynuacji wsparcia z ubiegłego roku.

Promocja kampanii Miesiąc dla Środowiska
Każdego roku 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ziemi ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Aby zwiększyć globalną świadomość wagi ochrony środowiska oraz promować postawy prośrodowiskowe, na całym świecie w tym dniu organizowane są różnorodne wydarzenia.

W Japonii decyzją Ministerstwa Środowiska czerwiec został ustanowiony Miesiącem dla Środowiska. Tego roku w myśl hasła „Nieco uwagi dla ochrony życia i środowiska” w całym kraju odbywać się będą różne kampanie zwiększające świadomość potrzeby ochrony środowiska. W ramach poświęcenia „nieco uwagi ochronie życia i środowiska naturalnego” istotne jest, abyśmy dążyli do ograniczania powstawania odpadów oraz poddawali recyklingowi i ponownie wykorzystywali zasoby w codziennej pracy i w życiu prywatnym, w ten sposób zapobiegając wyczerpywaniu się zasobów naturalnych i zaniknięciu bioróżnorodności na skutek masowej produkcji i masowej konsumpcji. Z powyższych względów na potrzeby tegorocznego Miesiąca dla Środowiska firma zdecydowała się przyjąć to samo hasło, co w ubiegłym roku: „Promowanie zasady 3R poprzez efektywne korzystanie z zasobów!” Chciałbym prosić wszystkich pracowników firmy Kubota, aby w swoich działaniach na rzecz środowiska współpracowali ze sobą, starając się ograniczać niegospodarność zgodnie z zasadami „na miejscu” („on-the-spot”) oraz „bezpośrednie praktyki” („immediate practices”), stanowiące filozofię Systemu Produkcji Kubota (KPS) oraz podstawową metodę działania firmy Kubota jako producenta. Firma dostarczy materiały informacyjne w formie plakatu promującego zasadę 3R oraz listy kontrolnej (3R, ochrona i oszczędzanie energii), które można wykorzystać w realizacji codziennych zadań.

(English)2018 Poster of the Environment Month (1)-1

Podobnie jak w ubiegłym roku realizowany będzie program Eko-Wyzwanie Kubota przeznaczony dla pracowników Grupy Kubota oraz członków ich rodzin na całym świecie. Firma liczy na otrzymanie dużej liczby fotografii / plakatów z komentarzem przedstawiających kreatywne i oryginalne działania ekologiczne w miejscach pracy i domach. Mam nadzieję, że świadomość ekologiczna wszystkich pracowników i członków ich rodzin zwiększy się dzięki szeregowi różnorodnych działań, które będą prowadzone w nadchodzącym Miesiącu dla Środowiska, prowadząc do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest promowanie „Liczącej się na świecie marki Kubota.”

Dziękuję.

wróć do listy aktualności

You may also like

Kubota wesprze odbudowę katedry Notre Dame

Grupa Kubota przeznaczy 250 000 €na odbudowę katedry Notre Dame w Paryżu po tym, jak została poważnie uszkodzona przez pożar, który wybuchł 15 kwietnia. Związek koncernu Kubota z Francją jest bardzo silny, a przekazując tę kwotę pragniemy wyrazić nasze wsparcie dla odbudowy tego szczególnego zabytku, będącego ozdobą Paryża. W 1974r. firma Kubota właśnie we Francji otworzyła[...]